Tunnemme alan valtakunnalliset linjaukset ja kansainväliset virtaukset

Koulutuksissamme tutkimustieto ja hyvät käytännöt yhdistyvät ajantasaiseen käytännön kokemukseen suoraan mielenterveys- ja päihdetyön kentältä. Tunnemme alan valtakunnalliset linjaukset ja kansainväliset virtaukset.

Asiantuntemuksemme on asiakkaidemme käytössä, oli kyse sitten palvelujen kilpailutukseen liittyvän tarjouksen laatimisesta, palvelukonseptin dokumentoinnista käsikirjaksi tai mielenterveys-ja päihdetyön työkalujen kouluttamisesta henkilöstölle.

Tutustu asiantuntijoihimme

Mikko Ketola
Sairaanhoitaja, TtM-opiskelija

Mikko on koulutukseltaan psykiatrinen sairaanhoitaja sekä terveydenhoitaja. Hän opiskelee tällä hetkellä hoitotieteen maisterikoulutuksen hoitotyön johtamisen opintosuunnalla Tampereen yliopistossa. Mikko työskentelee akuuttipsykiatrisella osastolla, jossa hoidetaan enimmäkseen psykoosia sairastavia ja haastavia potilaita. Hän on perehtynyt erityisesti pakon käytön vähentämiseen ja Safewards-toimintamalliin. Mikon erityisalaa on pakon käytön vähentäminen käytännön näkökulmasta. Mikko on perehtynyt eettiseen hoitotyöhön, potilaan aseman vahvistamiseen sekä yksilölliseen hoitoon. Mikko luennoi ja kouluttaa safewards-toimintamallin käyttöön otosta, pakon käytön vähentämisestä sekä potilaan kokemuksista eristämisestä ja sitomisesta. Hän on ollut mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen työryhmässä kehittämässä työkirjaa pakon käytön vähentämisestä psykiatrisessa hoidossa. Mikon luennot ovat käytännönläheisiä ja sisältävät paljon eläviä esimerkkejä työstä akuuttipsykiatrisella osastolla.

Outi Hietala
VTT/PhD, senior researcher & developer, erikoistutkija-kehittäjä

Outi Hietalalla on pitkä kokemus päihde- ja mielenterveyskuntoutuksen laadullisesta tutkimuksesta sekä kehittämisestä. Hän on väitellyt yhteiskuntapolitiikasta aiheenaan asiakasnäkökulmat päihdepalveluihin (2013). Outi on luonut asiakkaiden osallistumista vahvistavia sekä sote-alan ammatillisuutta ja palveluita uudistavia yhteiskehittämisen ja kokemusasiantuntijatoiminnan malleja. Hän on kirjoittanut näistä aiheista mm. kokemusasiantuntijatoiminnan oppaan (MTKL & Kuntoutussäätiö 2015). Hänellä on erityisosaamista myös aikuissosiaalityön ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittämisessä. Outi on erityisen kiinnostunut ammattilaisten ja asiakkaiden yhteisestä oppimisesta, jossa niin asiakaskokemuksiin kuin perustehtävään löytyy entistä elävämpi ja innostavampi suhde. Hän on luennoinut sekä toteuttanut tältä pohjalta erilaisiin asetelmiin räätälöityjä koulutuksia ja yhteisvalmennuksia. Outi on myös ollut perustamassa maailman sosiaalipsykiatrien liiton WASP:n toipumisajatteluun keskittyvää Recovery -jaostoa ja toimi sen varapuheenjohtajana vuosina 2014-2015. Tämän lisäksi hän toimii asiantuntijana monissa päihde- ja mielenterveyskuntoutuksen, vertaistuen ja kokemusasiantuntemuksen verkostoissa, työ- ja ohjausryhmissä.

Antti Teerenhovi
Sairaanhoitaja AMK, työnohjaaja, kouluttaja

Antti Teerenhovi on tehnyt töitä sosiaali- ja terveysalalla 12 vuotta, josta viimeiset seitsemän vuotta esimiestehtävissä. Ennen SOTE-puolelle kouluttautumista toimin tutkimusinsinöörinä metsäntutkimuslaitoksella. Työkokemusta Antilla on päihde- ja mielenterveyskuntoutuksesta sekä rikosseuraamusalalta. Työssään hän on ollut luomassa ja kehittämässä erilaisia hoitomenetelmiä, jotka ovat usein pohjautuneet yhteisöhoidon erilaisiin sovelluksiin. Antin ajatukset tiimityöstä värittyvät myös pitkän joukkueurheilutaustan kautta ja yhteishenki sekä yhteiset tavoitteet ovat näkyviä ja kuuluvia asioita Antin työotteessa.

Aki Kuikka
Sairaanhoitaja AMK, työnohjaaja, kouluttaja

Aki Kuikka on koulutukseltaan psykiatrinen sairaanhoitaja. Hänellä on pitkä ja laaja-alainen työkokemus usealta psykiatrian ja päihdetyön alueelta. Hän on työskennellyt sairaanhoitajana akuutti-, päihde- ja oikeuspsykiatriassa. Sairaanhoitajan tehtävien lisäksi Akilla on kokemusta lähiesimiehenä toimimisesta. Hän on aktiivinen osaamisalueensa kouluttaja ja työskennellyt myös sivutoimisena opettajana eri asteisten hoitajien perus- ja täydennyskoulutuksessa. Tällä hetkellä työskentelee sairaanhoitajana valtion palveluksessa.

Liisa Kallio
YTM, työnohjaaja, ICF sertifioitu Coach, tapahtumajärjestäjä

Liisa Kallio on toiminut sosiaali- ja terveysalalla 25 vuotta, ja on Evipro Oyn päätoiminen työntekijä – työnohjaaja, coach, kouluttaja ja tapahtumanjärjestäjä. Hän on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM). Liisalla on kokemusta päihdekuntoutuksesta, rikosseuraamusalalta sekä esimiestyöstä ja johtamisesta. Hänellä on kaksivuotinen työnohjaajakoulutus ja kansainvälinen coaching-tutkinto (ACC). Esimiestehtäviä Liisa on tehnyt päätyökseen 19 vuotta, ensin yhteisöhoidon parissa ja sen jälkeen vastaten 11 vuotta Kalliolassa tehtävästä päihde- ja mielenterveystyöstä. Erityisosaamista hänellä on yhteisöhoidosta ja -kuntoutuksesta, menetelmäkoulutusta on transaktioanalyysistä, tietoisuustaidoista (Mindfulness), kognitiivisesta viitekehyksestä ja toiminnallisista menetelmistä. Työnohjausta Liisa on tehnyt 13 vuotta, ja työhistoriasta johtuen esimiesten yksilöllinen työnohjaus (alasta riippumatta) on ryhmätyönohjauksen ohella osoittautunut tuloksia tuottavaksi. Liisalla on kokemusta myös kansainvälisten EU-hankkeiden parissa tehtävästä kouluttamisesta ja kehittämistyöstä. Liisa on European Conference On Mental Health -konferenssien (ECMH) järjestelytoimikunnan jäsen.

Lauri Kuosmanen
Dosentti, TtT, tutkija, kouluttaja

Lauri Kuosmanen on valmistunut psykiatriseksi sairaanhoitajaksi 1992, terveystieteiden maisteriksi ja terveystieteiden opettajaksi 2003 ja terveystieteiden tohtoriksi 2009. Hänelle myönnettiin hoitotieteen dosentin arvo 2013. Hänellä on lähes 30 vuoden työkokemus terveydenhuollon eri tehtävistä – psykiatrisesta ja sisätautien hoitotyöstä, järjestötyöstä, erilaisten hankkeiden valmistelusta ja johtamisesta, opetustyöstä kaikilla opintoasteilla, tutkimuksesta, asiantuntijatehtävistä sekä terveydenhuollon johtamisesta. Kuosmanen työskentelee tällä hetkellä yliopistonlehtorina Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitoksella. Dosenttina hän on esitarkastanut väitöskirjoja, toiminut vastaväittäjänä, tieteellisten lehtien arvioitsijana ja ohjaa parhaillaan useita väitöskirjoja Itä-Suomen yliopistossa. Mental Health Practice -lehden toimituskunnan jäsenenä Kuosmanen toimi vuosina 2012-2018. Kuosmanen on ETENEN (Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta) varapuheenjohtaja, Tehyn eettisen toimikunnan jäsen ja Sairaanhoitajien koulutussäätiön hallituksen varapuheenjohtaja, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian alaisen kansallisen valvontaelimen asiantuntija ja Lapinlahden Lähteen hallituksen jäsen. Kuosmanen on tehnyt tutkimustyötä erityisesti tahdosta riippumattoman hoidon kysymyksistä, informaatioteknologian käytöstä mielenterveystyössä sekä perusterveydenhuollon mielenterveystyöstä. Kuosmanen on koordinoinut Safewards -toimintamallin käännöstä Suomeksi ja kouluttaa mallia Suomessa ja Euroopassa. Hänellä on yli 50 kansainvälistä tieteellistä vertaisarvioitua julkaisua ja hän luennoi ja kouluttaa säännöllisesti kotimaassa ja ulkomailla. Vuosittain järjestettävän kansainvälisen European Conference on Mental Health -tapahtuman tieteellisen toimikunnan sihteerinä ja järjestelytoimikunnan jäsenenä hän on toiminut ensimmäisestä konferenssista saakka vuodesta 2013.

Virve Repo
FT, Tutkijatohtori (ihmismaantiede)

Virve Repo on valmistunut maisteriksi kulttuurihistorian oppiaineesta vuonna 2012, hänen Pro Gradu-työnsä tarkastelee joogan tuloa Suomeen 1960-1970-luvuilla. Tällä hetkellä hän tekee Turun yliopiston maantieteen osastolle väitöskirjaa rajoitetuista tiloista, joka käsittelee mm. hoivan ja kontrollin monimutkaista suhdetta vanhustenhoidossa sekä Suomessa että Hollannissa.